На основу Одлуке о формирању цена услуга на зеленој, робној и сточној пијаци бр. 32-01/22 од 27.01.2022. године КЈП „Елан“ Косјерић објављује

 

ЛИЦИТАЦИЈУ

 

за издавање под закуп тезги на зеленој пијаци
за период од 01.05.2022. године до 30.04.2023. године

 

Право на лицитацију тезги на зеленој пијаци имају сва правна и физичка лица уз обавезу да:

  • пре почетка лицитације приложе доказ о регистрацији правног лица (радње или предузећа) или важећу потврду о активном статусу пољопривредног газдинства, и
  • претходно депонују кауцију од 3.000,00 динара.

Пијачне тезге које не буду издате на годину дана издаваће се месечно под закуп по ценовнику који се буде примењивао на дан уплате.

Лицитација ће се одржати дана 15. априла 2022. годину (ПЕТАК) у просторијама предузећа са почетком у 12 сати.

Почетне цене су утврђене наведеном Одлуком о формирању цена услуга на зеленој, робној и сточној пијаци.

ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ
ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПЕРИОД  01.05.2022. – 30.04.2023.

 

Ред.бр. Број тезге Цена у динарима са ПДВ
1. Тезга број: 1Л, 2Л, 1Д , 2Д, 3Д и 4Д  (I зона) 30.000,00
2. Тезга број  5, 6, 7 и 8  (II зона) 24.000,00

 

Цене су дате са урачунатим порезом на додату вредност.

Уплата излицитираног износа може се извршити у две рате и то:

  • 50% на дан лицитације
  • 50 % у року од 30 дана од дана лицитације.

Кауција се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у цену издавања тезги, затим у случају да исто лице после окончане лицитације одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату лицитиране цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом.
-Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене, кауција ће се вратити одмах по завршеном надметању.

У Косјерићу, 31.03.2022. године

КЈП “ЕЛАН” КОСЈЕРИЋ
ДИРЕКТОР

Славољуб Вујадиновић


Распоред тезги на зеленој пијаци-лицитација АПРИЛ 2022  Распоред тезги на зеленој пијаци-лицитација АПРИЛ 2022