Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs

 
 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – одвожење крупног комуналног отпада (намештаја, грања и сл.)

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                КЈП “Елан” Косјерић обавештава грађане да ће одвожење крупног комуналног отпада (намештаја, грања и сл.) бити организовано два пута у току месеца и то сваког другог четвртка у времену од 07 до 14 часова. Ради лакшег и једноставнијег рада, грађани морају најавити изношење комуналног отпада КЈП “Елан” на телефон 031/781-058, особа за контакт Јешић Владимир. Уз поруку: “Заједничким снагама за лепши и чистији Косјерић.”

ДИРЕКТОР КЈП “ЕЛАН”
Славољуб Вујадиновић, дипл. Екон.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                КЈП “Елан” Косјерић се захваљује потрошачима – корисницима услуга, који су правилно схватили молбу КЈП и измирили своје обавезе или склопили споразум о измирењу обавеза на више рата, чиме су допринели стабилнијем пословању предузећа. Још једанпут молимо потрошаче, који то нису учинили, да измире своје обавезе према КЈП Елан или искористе прилику да потпишу споразум о измирењу обавеза јер ће у супротном КЈП “Елан” бити принуђен да предузме све законом прописане мере ради наплате потраживања.

ДИРЕКТОР КЈП “ЕЛАН” 
Славољуб Вујадиновић, дипл. Екон.

Обавештење о прекиду водоснабдевања на Белом Гају четвртак 30 јула, у периоду од 8 до 15 часова

Обавештење

Обавештавамо кориснике наших услуга, да ће у петак 30 јула, у периоду од 8 до 15 часова, доћи до прекида у водоснабдевању на Белом Гају због појаве новог квара. Моле се корисници услуга да сакупе довољну количину воде како би имали довољно за основне потребе до отклањања квара. Извињавамо се корисницима због прекида али у питању је хаваријско пуцање цеви.

За КЈП „Елан“ Косјерић
Директор
Славољуб Вујадиновић

Обавештење о прекиду водоснабдевања на Белом Гају четвртак 29 јула, у периоду од 6 до 15 часова

Обавештење

Обавештавамо кориснике наших услуга, да ће у четвртак 29 јула, у периоду од 6 до 15 часова, доћи до прекида у водоснабдевању на Белом Гају због отклањања квара. Моле се корисници услуга да сакупе довољну количину воде како би имали довољно за основне потребе до отклањања квара.

За КЈП „Елан“ Косјерић
Директор
Славољуб Вујадиновић

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 10/2021

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 10/2021

 

 1. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу – Прва фаза
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 8 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место увида у Пројктну документацију и посета локације на којој се изводе радови: заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и посетити локацију на којој ће радови бити извођени, сваког радног дана у времену од 08.00- 12.00 сати, до истека рока за пријем понуда. Особа за контакт је Миодраг Марковић, технички директор, 069 8256 377.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 20.07.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ППВ-А, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.


Конкурсна документација - набавка број 10/2021  Конкурсна документација – набавка број 10/2021

Обавештење о прекиду водоснабдевања на Белом Гају четвртак 1. јул од 9 до 15 часова

Обавештење

Обавештавамо кориснике наших услуга, да ће у четвртак 1 јула, у периоду од 9 до 15 часова, доћи до прекида у водоснабдевању на Белом Гају због отклањања квара. Моле се корисници услуга да сакупе довољну количину воде како би имали довољно за основне потребе до отклањања квара.

За КЈП „Елан“ Косјерић
Директор
Славољуб Вујадиновић

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 09/2021


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 09/2021

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза каменог материјала камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 6 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 07.06.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.

9. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве. 

Конкурсна документација - набавка број 08/2021  Конкурсна документација – набавка број 09/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 08/2021


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 08/2021

 

 1. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 8 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место увида у Пројктну документацију и посета локације на којој се изводе радови: заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и посетити локацију на којој ће радови бити извођени, сваког радног дана у времену од 08.00- 12.00 сати, до истека рока за пријем понуда. Особа за контакт је Миодраг Марковић, технички директор, 069 8256 377.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 08.06.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ППВ-А, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

  Конкурсна документација - набавка број 08/2021  Конкурсна документација – набавка број 08/2021

Јавна набавка горива 01/2021

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
01/2021 Отворени поступак Добра Гориво

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/17239

 

26.02.2021. 18.03.2021. у 11.00

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
 
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
 
Srbija Grb

Министарство заштите животне средине Републике Србије
 
Srbija Grb

Републичка дирекција за воде