Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs

 
 

 

Промоција Пројекта одвајања кућног отпада у Косјерићу

 

Општина Косјерић и КЈП „Елан“ у четвртак 20 априла 2023. године са почетком у 10.30 часова, на локацији „Спомен парк – Светомир Ђукић – Олимпијска чесма“ организују промоцију Пројекта одвајања кућног отпада у Косјерићу.

 

Промоција је део пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ које је покренуло Министарство заштите животне средине Републике Србије, уз подршку Европске уније и Владе Шведске.

 

Пројекат има за циљ рециклирање дела отпада који се ствара у домаћинствима, како би се на тај начин смањиле количине отпада које завршавају на депонијама. Крајњи циљ је допринети чистијем Косјерићу и здравијој животној средини.

 

Надамо се да ће Ваше присуство Презентацији бити први корак подршке реализацији Пројекта

У прилогу је Агенда догађаја

 

С поштовањем

КЈП „Елан“ Косјерић

 

Агенда догађаја  Агенда догађаја

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 05/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда  

набавка број 05/2023 

 

 1. Предмет набавке: набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину
 2. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 3. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 4. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 5. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 12.04.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 2. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 3. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 4. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 

 

Конкурсна документација - набавка број 05/2023  Конкурсна документација – набавка број 05/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 02/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

 набавка број 02/2023

 

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза отпада са депоније у Тубићима на регионалну депонију Дубоко за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину

 

 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 6 Конкурсне документације)

 

 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена

 

 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.

 

 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 06.03.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).

 

 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.

 

 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.

 

 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 


Конкурсна документација - набавка број 02/2023  Конкурсна документација – набавка број 02/2023

Јавна набавка горива 02/2023

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2023 Отворени поступак Добра Гориво

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137136

14.02.2023. 15.03.2023. у 11.00

Јавна набавка електричне енергије Д-01/2023

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
Д-01/2023 Отворени поступак Добра Електрична енергија

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136038

02.02.2023. 17.02.2023. у 11.00

Примарне сепарације отпада кроз Програм ИПА 2 у сарадњи са Европском унијом и Министарством за заштиту животне средине

КЈП ,, ЕЛАН “ КОСЈЕРИЋ

РАДИО 106 КОСЈЕРИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Косјерић и КЈП ,, Елан “ Косјерић као учесници у пројекту Примарне сепарације отпада кроз Програм ИПА 2 у сарадњи са Европском унијом и Министарством за заштиту животне средине добили су потребну опрему: камион, контејнере и канте за домаћинства, чиме су се стекли услови за практичну реализацију овог пројекта.

КЈП ,,Елан” обавештава грађане, кориснике услуга, који станују у индивидуалним објектима становања – породичним кућама, да ће од 01.11. 2022.године кренути са испоруком канти за одвајање комуналног отпада и склапањем уговора.

Како се ради о обимном послу, склапања, дистрибуцији и дефинисању уговорних односа, КЈП ,,Елан” ће редовно обавештавати грађане о терминима и времену испоруке канти по улицама и насељима.

01.11.2022. године КЈП ,,Елан” вршиће испоруку канти корисницима услуга који станују у улици Максима Марковића.

Процес примарне сепарације отпада отпочеће тек када се заврше сви неопходни послови, регистрација возила и комплетна испорука канти и контејнера о чему ће грађани бити благовремено обавештени.

Користимо прилику да замолимо грађане да овом послу приступе одговорно и озбиљно, у складу са свим упутствима, у циљу што успешније реализације овог великог пројекта, како би се квалификовали за наредне пројекте управљања отпадом, као што је управљање зеленим отпадом и управљање грађевинским отпадом.

Грађани Косјерића, очекујемо ваше разумевање и сарадњу уз поруку – ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ КОСЈЕРИЋ – НЕ БАЦАЈ ОДВАЈАЈ!

                                                   

КЈП ,, ЕЛАН “ КОСЈЕРИЋ

САОПШТЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ДОСПЕЛИХ ПОТРАЖИВАЊА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ДОСПЕЛИХ ПОТРАЖИВАЊА
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

                 Обавештавамо наше кориснике да су дуговања по основу извршених комуналних услуга достигла ниво који угрожава нормално функционисање предузећа “Елан”.

               По основу пресека стања сачињеног 31.05.2022. године, утврђен је списак корисника чији дуг је већи од 10.000,00 динара или нису имали уплату у задњих 6 месеци.

               Свим таквим корисницима достављена је опомена пред утужење.

               Напомињемо да се избегавањем пријема опомене, не може спречити поступак утужења нити ослободити обавезе плаћања дуга.

               Немогућност да се дуг измири одмах може се разумети али, не прихватање плаћања дуга, и у више бескаматних рата, може се једино тумачити као намера да се уопште избегне плаћање дуга.

                Због тога, у случају да се не одазовете на наше позиве и опомене и не искористите могућности које Вам нудимо, бићемо принуђени да наша потраживања решимо у поступку принудне наплате, што подразумева додатне трошкове извршења и затезне камате. Као крајњу меру предузећемо искључење са водоводне мреже.

                 На овакве мере смо принуђени да би обезбедили нормално функционисање предузећа и што посебно истичемо да би обезбедили равноправност за највећи број наших корисника који редовно измирују своје обавезе.

                  Позивамо још једном све кориснике који нам дугују да у остављеном року из опомене искористе пружене могућности и тако избегну судски спор који за све, укључујући и нас, може представљати само велику непријатност.

                  У том правцу Вам се унапред најлепше захваљујемо.

ДИРЕКТОР КЈП “ЕЛАН”
Славољуб Вујадиновић, дипл. eкон.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 02/2022

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

набавка број 02/2022

 

 1. Предмет набавке: набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину

 

 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 17.05.2022. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 


Конкурсна документација - набавка број 02/2022  Конкурсна документација – набавка број 02/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 01/2022


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

набавка број 01/2022

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза отпада са депоније у Тубићима на регионалну депонију Дубоко за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 6 Конкурсне документације)
 2. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 16.05.2022. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.


Конкурсна документација - набавка број 01/2022  Конкурсна документација – набавка број 01/2022

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
 
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
 
Srbija Grb

Министарство заштите животне средине Републике Србије
 
Srbija Grb

Републичка дирекција за воде