Основни подаци

Комунално јавно предузеће „Елан“ је предузеће чији је оснивач Скупштина општине Косјерић. Скраћени назив предузећа је КЈП „Елан“ са седиштем у улици Николе Тесле бр. 1 у Косјерићу.

Основна делатност је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће.

Осим водоснабдевања обавља и друге комуналне делатности, и то:

 • Сакупљање отпада који није опасан
 • Oдржавање чистоће у граду и насељеним местима у Општини, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и другим насељеним местима,
 • Погребне и сродне делатности (уређење и одржавање гробља),
 • Рушење објеката,
 • Изградња стамбених и нестамбених зграда,
 • Изградња хидротехничких објеката,
 • Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
 • Остали инсталациони радови у грађевинарству,
 • Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама, Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама (одржавање пијаца: зелене, робне и сточне, и пружање услуга на њима),
 • Друмски превоз терета,
 • Услужне делатности у копненом саобраћају,
 • Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
 • Услуге одржавања објеката

Шифра делатности: 3600
Матични број: 07110111
ПИБ: 101088191

Телефон: 031/781-334; 031/781-058
Факс: 031/781-058
Е-пошта: elan@nst.co.rs

Интернет адреса: www.elankosjeric.rs

Banca Intesa: 160-6928-50
Комерцијална банка а.д.: 205-219347-95