Историјат

Од оснивања па до данас Комунално предузеће у Косјерићу је више пута доживљавало организационе промене. Предузеће је основано 1958. године под називом „Прогрес“.  1970. године код Окружног привредног суда у Ужицу пререгистровано је у Комуналну радну организацију „Елан“ са потпуном одговорношћу и предметом пословања од посебног друштвеног значаја.

Одлуком Скупштине општине Косјерић број 023-13/89 од 08.11.1989. године предузеће је организовано под називом Комунално јавно предузеће „Елан“ п.о. Косјерић.

Оснивач предузећа је Скупштина општине Косјерић.

Историјат водоснабдевања у Косјерићу почиње шездесетих година ХХ века изградњом микроводовода. Изградњом резервоара за воду у „Палежу“ 1971. године почиње формирање јединственог система водоснабдевања на нивоу града.

1983. године пуштен је у рад водовод од изворишта „Таорска врела“ до Косјерића када је значајно повећан број прикључака. Временом се број корисника повећавао а магистрални водовод је пратио велики број пуцања цеви па су чести прекиди у водоснабдевању довели до потребе изградње додатних водозахвата. 2001. године пуштен је у рад бунарски водозахват са црпне станице „Деспотовићи“.

Реконструкцијом цевовода од изворишта „Таорска врела“ до Косјерића у току 2010. године, стабилизовано је водоснабдевање града. Извориште „Деспотовићи“ се укључује по потреби у сушним периодима године када се издашност „Таорских врела“ умањи.