Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 04/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда

набавка број 04/2023

 

 1. Предмет набавке: набавка водоводног и канализационог материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 17.05.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 

Конкурсна документација - набавка број 04/2023  Конкурсна документација – набавка број 04/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 05/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда  

набавка број 05/2023 

 

 1. Предмет набавке: набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину
 2. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 3. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 4. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 5. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 12.04.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 2. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 3. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 4. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 

 

Конкурсна документација - набавка број 05/2023  Конкурсна документација – набавка број 05/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 02/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

 набавка број 02/2023

 

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза отпада са депоније у Тубићима на регионалну депонију Дубоко за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину

 

 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 6 Конкурсне документације)

 

 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена

 

 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.

 

 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 06.03.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).

 

 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.

 

 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.

 

 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 


Конкурсна документација - набавка број 02/2023  Конкурсна документација – набавка број 02/2023

Јавна набавка горива 02/2023

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2023 Отворени поступак Добра Гориво

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137136

14.02.2023. 15.03.2023. у 11.00

Јавна набавка електричне енергије Д-01/2023

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
Д-01/2023 Отворени поступак Добра Електрична енергија

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136038

02.02.2023. 17.02.2023. у 11.00

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 02/2022

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

набавка број 02/2022

 

 1. Предмет набавке: набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину

 

 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 17.05.2022. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 


Конкурсна документација - набавка број 02/2022  Конкурсна документација – набавка број 02/2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 01/2022


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

набавка број 01/2022

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза отпада са депоније у Тубићима на регионалну депонију Дубоко за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 6 Конкурсне документације)
 2. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 16.05.2022. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.


Конкурсна документација - набавка број 01/2022  Конкурсна документација – набавка број 01/2022

Расписивање лицитације 2022 – за издавање под закуп тезги на зеленој пијаци

На основу Одлуке о формирању цена услуга на зеленој, робној и сточној пијаци бр. 32-01/22 од 27.01.2022. године КЈП „Елан“ Косјерић објављује

 

ЛИЦИТАЦИЈУ

 

за издавање под закуп тезги на зеленој пијаци
за период од 01.05.2022. године до 30.04.2023. године

 

Право на лицитацију тезги на зеленој пијаци имају сва правна и физичка лица уз обавезу да:

 • пре почетка лицитације приложе доказ о регистрацији правног лица (радње или предузећа) или важећу потврду о активном статусу пољопривредног газдинства, и
 • претходно депонују кауцију од 3.000,00 динара.

Пијачне тезге које не буду издате на годину дана издаваће се месечно под закуп по ценовнику који се буде примењивао на дан уплате.

Лицитација ће се одржати дана 15. априла 2022. годину (ПЕТАК) у просторијама предузећа са почетком у 12 сати.

Почетне цене су утврђене наведеном Одлуком о формирању цена услуга на зеленој, робној и сточној пијаци.

ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ
ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПЕРИОД  01.05.2022. – 30.04.2023.

 

Ред.бр. Број тезге Цена у динарима са ПДВ
1. Тезга број: 1Л, 2Л, 1Д , 2Д, 3Д и 4Д  (I зона) 30.000,00
2. Тезга број  5, 6, 7 и 8  (II зона) 24.000,00

 

Цене су дате са урачунатим порезом на додату вредност.

Уплата излицитираног износа може се извршити у две рате и то:

 • 50% на дан лицитације
 • 50 % у року од 30 дана од дана лицитације.

Кауција се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у цену издавања тезги, затим у случају да исто лице после окончане лицитације одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату лицитиране цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом.
-Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене, кауција ће се вратити одмах по завршеном надметању.

У Косјерићу, 31.03.2022. године

КЈП “ЕЛАН” КОСЈЕРИЋ
ДИРЕКТОР

Славољуб Вујадиновић


Распоред тезги на зеленој пијаци-лицитација АПРИЛ 2022  Распоред тезги на зеленој пијаци-лицитација АПРИЛ 2022

Јавна набавка горива 02/2022

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2022 Отворени поступак Добра

Гориво

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72518

08.03.2021. 21.03.2021. у 11.00