Јавне набавке

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 10/2021

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 10/2021

 

 1. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу – Прва фаза
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 8 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место увида у Пројктну документацију и посета локације на којој се изводе радови: заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и посетити локацију на којој ће радови бити извођени, сваког радног дана у времену од 08.00- 12.00 сати, до истека рока за пријем понуда. Особа за контакт је Миодраг Марковић, технички директор, 069 8256 377.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 20.07.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ППВ-А, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.


Конкурсна документација - набавка број 10/2021  Конкурсна документација – набавка број 10/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 09/2021


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 09/2021

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза каменог материјала камионима за потребе КЈП „Елан“ Косјерић
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 6 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 07.06.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.

9. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве. 

Конкурсна документација - набавка број 08/2021  Конкурсна документација – набавка број 09/2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 08/2021


КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
набавка број 08/2021

 

 1. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (страна 8 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место увида у Пројктну документацију и посета локације на којој се изводе радови: заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и посетити локацију на којој ће радови бити извођени, сваког радног дана у времену од 08.00- 12.00 сати, до истека рока за пријем понуда. Особа за контакт је Миодраг Марковић, технички директор, 069 8256 377.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 08.06.2021. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ППВ-А, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

  Конкурсна документација - набавка број 08/2021  Конкурсна документација – набавка број 08/2021

Јавна набавка горива 01/2021

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
01/2021 Отворени поступак Добра Гориво

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/17239

 

26.02.2021. 18.03.2021. у 11.00

Поновљена јавна набавка комбиноване радне машине СКИП – 05/2020

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
05/2020 Отворени поступак Добра

Комбинована радна машина СКИП

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/6841

 

21.10.2020. 01.12.2020. у 11.00

Јавна набавка комбиноване радне машине СКИП – 05/2020

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
05/2020 Отворени поступак Добра

Комбинована радна машина СКИП

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2445

30.10.2020. 12.11.2020. у 11.00