Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs
elan.kosjeric@mts.rs

 
 

 

Саопштење о искључењу воде

Број: __________/2019
Дана: 21.03.2019. год.

 

САОПШТЕЊЕ

 

Обавештавамо кориснике, који се снабдевају водом са градског водовода, да је јутрос дошло до значајног хаваријског квара на водоводној мрежи, због чега смо били принуђени да искључимо водоснабдевање на територији целог града.

По првим проценама, обзиром да се ради о значајном квару на цеви већег пречника, за отклањање квара биће потребно најмање 3 до 4 сата.

КЈП „Елан“ ће се максимално потрудити да се квар што пре отклони и успостави водоснабдевање града.

Унапред се свима захваљујемо на стрпљењу и разумевању.

 

За КЈП „Елан“ Косјерић

 

Директор
Миодраг Марковић
_____________________

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА   ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА


 

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016 и 113/2017) и одлуке Надзорног одбора о продаји основних средстава број 704-01/2018 од 29.10.2018. године

 КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕЛАНКОСЈЕРИЋ

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

 

I Предмет продаје и почетне цене

  1. Багер Г-700 „Радоје Дакић“, година производње 2000, почетна цена: 374.000,00 динара са порезом на додату вредност;
  2. Грајфер за багер, година производње 1996, почетна цена: 33.000,00 динара са порезом на додату вредност;
  3. Ровокопач – утоваривач „Прогрес“– почетна цена: 178.200,00 динара са порезом на додату вредност;
  4. путничко моторно возило марке Застава 101 – скала 55, године производње 2003, јачине мотора 55 kW, са пређених 111.527 km – почетна цена: 18.260,00 динара са порезом на додату вредност;
  5. Дозер ТГ – 75 (булдозер), година производње 1991– почетна цена: 187.000,00 динара са порезом на додату вредност.

II Начин продаје

– Продаја се врши методом јавног надметања путем затворених писаних понуда по начелу „виђено – купљено“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу, по питању квалитета и евентуалних недостатака.

– Заинтересована лица могу разгледати предметна возила сваког радног дана од 7-14 часова уз претходну најаву. Особа за контакт је Милован Гавриловић број телефона 069/8256-376.

-Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

-Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена која не може бити мања од почетне продајне цене.

III Начин објаве

Оглас ће бити објављен на интернет страници КЈП „Елан“ www.elankosjeric.rs , огласној табли предузећа и на Златиборском 106 радију .

 

IV Достављање и садржај понуда

Писане понуде се достављју у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – НЕ ОТВАРАЈ“ путем поште или непосредном предајом на писарници КЈП „Елан“.

Крајњи рок за достављање понуда је 23.11.2018.године до 1100 часова.

-Све понуде које стигну после наведеног рока, као и понуде са износом мањим од утврђене почетне цене, Комисија неће узети у разматрање.

-Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач.

-Писана понуда треба да садржи:

-Назив основног средства или више основних средстава за које понуђач учествује у јавном  надметању

 

-за физичко лице: фотокопија или очитана лична карта, ардеса и контакт телефон

-за правно лице: фотокопија решења о упису у регистар привредних субјеката,

име и презиме лица овлашћеног за заступање, адреса и контакт телефон.

-Износ понуде мора бити изражен у динарима, бројевима и словима за свако основно средство за које учествује у јавном надметању  (за правна лица на потписаном и овереном обрасцу.

 

-Доказ о уплати кауције

V Место и дан отварања понуда

Пристигле понуде ће се отварати дана 23.11.2018. године са почетком у 12.00 часова у управној згради КЈП „Елан“ Косјерић, канцеларија директора.

кауција износи  5.000 динара за свако основно средство. Уколико понуђач учествује у јавном надметању за више основних средстава, упалту врши одвојено за свако основно средство. Кауција се плаћа готовински на благајни КЈП ,,Елан“, о чему ће се уплатиоцу издати признаница.

Кауција се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног јавног надметања одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату купопродајне цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом.

-Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене кауција ће се вратити одмах по завршеном надметању.

-Пре отварања приспелих писаних понуда, саопштавају се правила јавног надметања.

-Јавном отварању понуда, може присуствовати овлашћени заступник правног лица или физичко лице уз давање пуномоћја односно на увид личне карте.

-Након отварања свих благовремених понуда, закључује се јавно надметање, утврђивањем листе понуђача који су понудили цену изнад утврђене почетне цене, почевши од понуђача са најповољнијом понудом и констатује се да је основно средство продато најповољнијем понуђачу.

-У случају да два или више понуђача понуди исту цену Комисија ће прогласити најповољнијег понуђача који је раније доставио понуду по датуму и времену приспећа понуде.

VI Обавеза купца

Понуђач чија је понуда најповољнија, односно купац, дужан је да уплати целокупан утврђени износ за купљено возило на текући рачун КЈП „Елан“ број 160-6928-50 Банка Интеса, у року од 4 дана од дана јавног отварања, након чега ће се, уз достављање доказа о уплати, с њим закључити уговор о купопродаји.

Ако купац не уплати утврђени износ или не приступи закључењу уговора о купопродаји у остављеном року, сматраће се да је одустао од куповине, те у том случају КЈП „Елан“ Косјерић задржава право да понуди закључење уговора следећем најповољнијем понуђачу са утврђене листе.

Све трошкове око даљег транспорта и превода купљених основних стредстава сноси купац.

Купац након уплате и закључења Уговора о купопродаји, може одмах преузети основно средство са пратећом документацијом и потписом записника о преузимању основног средства.

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
Srbija Grb

Министарство пољопривреде и заштите животне средине